Ugrás a fő tartalomra

9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.


+36-20-250-2313

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1. melléklete határozza meg az általános közzétételi lista tartalmát. A Vas Vármegyei Szakképzési Centrumra mint közfeladatot ellátó szerv esetében releváns adatokat, dokumentumokat az alábbiak szerint tesszük közzé:

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei (I.1.)

 • Lsd. Ügyfélkapcsolat c. dokumentum
 • Lsd. továbbá: Elérhetőség menüpont

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai (I.2.)

 • Lsd. SZMSZ  6.fejezet, illetve 1.sz. függelék

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) (I.3.)

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend (I.4.)

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai (I.11.)

 

  Ügyfélkapcsolat

Letöltés

  A szervezet vezetői

Letöltés

  Rettegi Attila főigazgató vezetői programja

Letöltés

  Szentgyörgyvári Róbert kancellár vezetői programja

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege (II.1.)

 • A letölthető dokumentumok között megtalálható:
  • Alapvető jogszabályok
  • Szervezeti és Működési Szabályzat
  • Adatkezelési Szabályzat (mellékletekkel)

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények (II.5.)

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), azadatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei (II.6.)

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke (II.7.)

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények (II.8.)

 • Lsd. Hírek menüpont tartalmai.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk (II.11.)

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai (II.12.)A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve (II.13.)

 • Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sáray András (e-mail) drsaray@vmszc.hu, levelezési cím: 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 8-10.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. (II.14.)

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai (II.15.)

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista (II.18.)

  Alapvető jogszabályok

Letöltés

  Szervezetii és Működési Szabályzat

Letöltés

  Belső ellenőrzések nyilvántartása 2018

Letöltés

  Belső ellenőrzések nyilvántartása 2019

Letöltés

  Belső ellenőrzések nyilvántartása 2020

Letöltés

  Belső ellenőrzések nyilvántartása 2021

Letöltés

  Belső ellenőrzések nyilvántartása 2022

Letöltés

  Belső ellenőrzések nyilvántartása 2023

Letöltés

  Külső ellenőrzések nyilvántartása 2018

Letöltés

  Külső ellenőrzések nyilvántartása 2019

Letöltés

  Külső ellenőrzések nyilvántartása 2020

Letöltés

  Külső ellenőrzések nyilvántartása 2021

Letöltés

  Külső ellenőrzések nyilvántartása 2022

Letöltés

  Külső ellenőrzések nyilvántartása 2023

Letöltés

  Éves energetikai szakreferens jelentés 2022

Letöltés

  Alapító okirat

Letöltés

  Adatkezelési és Adatbiztonsági szabályzat

Letöltés

  Éves energetikai szakreferensi jelentés 2023

Letöltés

Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója (III.1.) - Lsd.  a Gazdálkodási adatok dokumentumai között.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (III.2.)  - Lsd.  a Gazdálkodási adatok dokumentumai között.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. (III.4.)

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések (III.7.)

 • Lsd. Projektek menüpont aloldalait, cikkeit és dokumentumait

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződés (III.8.)  - Lsd.  a Gazdálkodási adatok dokumentumai között.

  Költségvetés 2019

Letöltés

  Költségvetés 2020

Letöltés

  Költségvetés 2021

Letöltés

  Költségvetés 2022

Letöltés

  Költségvetés 2023

Letöltés

  Költségvetés 2024

Letöltés

  Közbeszerzési terv 2019

Letöltés

  Közbeszerzési terv 2020

Letöltés

  Közbeszerzési terv 2021

Letöltés

  Közbeszerzési terv 2022

Letöltés

  Közbeszerzés terv 2023

Letöltés

  Közbeszerzési terv 2024

Letöltés

  Költségvetési beszámoló 2020

Letöltés

  Költségvetési beszámoló 2021

Letöltés

  Költségvetési beszámoló 2022

Letöltés

  Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Letöltés

  Terembérlet - Adatkezelési tájékoztató

Letöltés

  Terembérlet - Általános szerződési feltételek

Letöltés

ArchívumKIMIKK

  • SZC logo fehér
  • Vas Vármegyei Szakképzési Centrum

   9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.

  • Telefon: +36-20-250-2313

   E-mail: info@vmszc.hu

   OM azonosító: 203062

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000175


  2024Vas Vármegyei Szakképzési Centrum